Boomveiligheid

Boomcenter.nl is groenkeur geregistreerd boomveiligheidscontroleur.

Wettelijke verplichting tot boomveiligheidscontrole ofwel Visual Tree Assessment[VTA-controle]

Deze plicht komt voort uit de rechtspraak aangaande artikel 6:162 van het BW over onrechtmatige daad. Op grond van dit artikel is een boomeigenaar aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de boom als de te besteden zorg voor de boom onvoldoende is geweest. Daarom is het van belang te weten wat onder ‘voldoende zorg’ wordt verstaan. Uit de rechtspraak blijkt dat ‘voldoende zorg voor bomen’ zowel  aantoonbaar regulier boomonderhoud inhoudt, als aantoonbare controle op gebreken en uitvoering van de noodzakelijke maatregelen, voortvloeiend uit de controle.

De zorgplicht Een eigenaar heeft een zorgplicht voor zijn bomen. Op basis van rechtspraak wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen: – algemene zorgplicht (systematische boomcontrole en zo nodig maatregelen) – verhoogde zorgplicht (jaarlijkse controle voor bomen met verhoogde gevaarzetting) – onderzoeksplicht (bomen waar uitwendige gebreken zijn vastgesteld die gevaar kunnen opleveren. Doel is: maatregelen bepalen en uitvoeren om risico te minimaliseren)

Voorzienbare schade In juridisch verband gaat het meestal om het begrip ‘voorzienbare schade’. Een boom moet gecontroleerd worden op uitwendig zichtbare gebreken en duidelijke tekenen die op een niet direct zichtbaar gebrek wijzen. Het gaat daarbij om gebreken die aantoonbaar zijn voordat de boom schade aanricht. Gebreken die pas na het ongeval zichtbaar worden, terwijl vooraf niets op een slechte toestand wees, mogen niet bij de aansprakelijkstelling worden meegenomen

Bovengenoemde wordt door Boomcenter.nl vakkundig toegepast en vastgelegd. Wanneer u eigenaar bent van een publiekelijk opengesteld of toegankelijk terrein, neem dan contact op met mij op voor een eerste inventarisatie en eventueel toekomstige inrichtingsplannen.